GDPR

Souhlas s poskytováním informací zdravotním stavu

V rámci poskytování zdravotních služeb zpracováváme údaje o zdravotním stavu klienta, jakož i související osobní údaje, a v nezbytně nutném rozsahu osobní údaje dalších osob, které klient uvede. K veškerému zpracovávání osobních údajů dochází v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, tzv. GDPR. Podrobné informace o zpracovávání osobních údajů pacientů jsou zveřejněny na internetových stránkách poskytovatele zdravotních služeb: https://www.gennet.cz/osobniudajepacienti.

Upozorňujeme klienty, že v případě podstoupení léčby asistované reprodukce je nutné, aby si léčený pár navzájem udělil souhlas se sdělováním informací o zdravotním stavu, neboť léčba obou partnerů je provázána a informace o zdravotním stavu jednoho z partnerů nelze oddělit od informací o zdravotním stavu druhého z partnerů.

1. INFORMOVÁNÍ JINÝCH OSOB O MÉM ZDRAVOTNÍM STAVU

Souhlasím, že veškeré osobní údaje a případné údaje o mém zdravotním stavu, které předám společnosti GENNET, s.r.o. za účelem plánování léčby asistované reprodukce, je možné sdílet s mým partnerem, kterého uvedu ve Formuláři pacienta, který mi bude později zaslán. Současně prohlašuji, že jsem mého partnera informovala o této skutečnosti a on k tomuto udělil souhlas.

Beru na vědomí, že osoby mně blízké (např. matka), jak jsou definovány v ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, nepotřebují můj souhlas s poskytováním informací o mém zdravotním stavu, pokud výslovně těmto osobám neudělím písemný zákaz.

Souhlasím, že osoba nebo osoby získávající způsobilost k výkonu povolání zdravotnického pracovníka nebo jiného odborného pracovníka a zdravotničtí pracovníci, pod jejichž přímým vedením je prováděna výuka a praxe daných osob mají právo nahlížet do mé zdravotnické dokumentace v rozsahu nezbytně nutném pro zajištění výuky

2. SDĚLOVÁNÍ INFORMACÍ TELEFONICKY ČI PROSTŘEDNICTVÍM EMAILU

Beru na vědomí, že telefonická ani emailová komunikace nezaručuje dostatečnou ochranu osobních údajů, protože není možné ověřit, komu byly osobní údaje předány a že poskytovatel zdravotních služeb nenese žádnou odpovědnost za tyto následky a v rozsahu informací obsažených v emailu či sdělených telefonicky zbavuji poskytovatele zdravotních služeb povinnosti mlčenlivosti.

Tímto výslovně žádám, aby mi veškeré, mnou požadované informace o mém zdravotním stavu byly sdělovány pouze prostřednictvím emailu, který jsem uvedl/a v kontaktním formuláři, popřípadě aby mi veškeré, mnou požadované informace o mém zdravotním stavu byly sdělovány telefonicky, pouze prostřednictvím telefonního čísla, které jsem uvedl/a v kontaktním formuláři.

V případě změny uvedené emailové adresy, popřípadě uvedeného telefonního čísla souhlasím s tím, že budu poskytovatele zdravotních služeb (společnost GENNET, s.r.o.) neprodleně o této změně informovat. Pokud tak neučiním, nebude komunikace tímto způsobem nadále možná.

Beru na vědomí, že poskytovatel zdravotních služeb nenese žádnou odpovědnost za tyto následky a v rozsahu informací obsažených v emailu či sdělených telefonicky zbavuji poskytovatele zdravotních služeb povinnosti mlčenlivosti.