GDPR

Informace o zpracovávání osobních údajů zdravotnickým zařízením prostřednictvím kamerových systémů

Vážení,

dovolte, abychom Vás v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „Obecné nařízení“) informovali, jak naše zdravotnické zařízení GENNET, s.r.o., se sídlem Praha 7, IČ: 27080234, zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 94758, jakožto správce osobních údajů (dále jen „správce“) zpracovává Vaše osobní údaje prostřednictvím kamerových systémů a o právech a povinnostech s tím spojených.

Za osobní údaje se považují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (také nazývané „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1. Rozsah a účely zpracování osobních údajů

Osobní údaje správce zpracovává v takovém rozsahu, v jakém je získá při provozování kamerových systémů. Osobní údaje správce zpracovává v souladu s platnými a obecně závaznými právními předpisy České republiky a k plnění jeho zákonných povinností.  

Vaše osobní údaje získané prostřednictvím kamerových systémů jsou zpracovávány k následujícím účelům:

  • ochrana majetku společnosti;
  • ochrana života, zdraví, majetku a osobních údajů pacientů, zaměstnanců a dalších osob pohybujících se v prostorách správce;
  • prevence nežádoucích činů a jevů.

2. Zdroje osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které získá:

  • v souvislosti s provozováním kamerových systémů, tedy údaje zjistitelné o subjektu z kamerového záznamu.

3. Kategorie osobních údajů a kategorie subjektu údajů

Předmětem zpracování jsou následující kategorie osobních údajů:

  • údaje zjistitelné z kamerových záznamů, tedy zejm. podoba a pohlaví.

Subjekty údajů, jejichž údaje správce osobních údajů zpracovává a kterým je určena tato informace, jsou:

  • klient/pacient;
  • potenciální klient/pacient;
  • zaměstnanec;
  • další osoby pohybující se v prostorách správce z jakýchkoli důvodů.

4. Způsob zpracování a ochrana osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány pomocí kamerových systémů. Kamery zachycují pouze venkovní prostory přiléhající k budově společnosti, zejména parkoviště společnosti, chodník před vchody, vstupy do budov, vjezd do areálu společnosti, a dále vnitřní veřejně přístupné prostory, jako jsou chodby, schodiště, čekárny, výtah, prostory jídelny. Prostory všeobecně nepřístupné veřejnosti, jako jsou ordinace, operační a předoperační sály, sesterny, pokoje na lůžkovém oddělení, laboratoře, odběrové místnosti, technické místnosti a kanceláře monitorovány nejsou. Stejně tak nejsou monitorovány ani prostory, které jsou určeny k ryze soukromým úkonům, jako jsou toalety či sprchy.

Plán budovy doplněný o přesná umístění konkrétních kamer je součástí tohoto dokumentu. V monitorovaných prostorách a před vstupem do nich jsou osoby informovány o kamerovém systému pomocí informačních tabulí a piktogramů upozorňujících na výskyt kamer.

5. Doba zpracování osobních údajů

Kamerový systém je v nepřetržitém provozu, přičemž u všech kamer je pořizován také nepřetržitý záznam. Záznamy z kamerových systémů jsou v souladu s platnými zákony a s ohledem na účel pořizování uchovávány po dobu 7-30dní.

6. Kategorie příjemců osobních údajů

Příjemci osobních údajů subjektů kromě správce jsou:

externí společnost provozující kamerové systémy:

PCS spol. s.r.o., se sídlem Na Dvorcích 18, 140 00 Praha 4, IČ:00571024, zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 527

a dále externí společnost:

EFG CZ, spol. s.r.o., se sídlem Na Jarově 4, 130 00 Praha 3, IČ:25649876, zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 58052

další subjekty, a to orgány činné v trestním řízení, soud nebo jiné orgány státní správy či samosprávy projednávající přestupky na základě zákona.

7. Poučení o právech subjektu údajů

 Máte právo u naší společnosti jakožto správce osobních údajů:

  • požadovat přístup k osobním údajům, které správce zpracovává, čímž se rozumí právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 Obecného nařízení,
  • požadovat opravu osobních údajů, které jsou o Vás zpracovávány, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování máte v některých případech právo požadovat také doplnění neúplných osobních údajů,
  • požadovat výmaz osobních údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 17 Obecného nařízení,
  • požadovat omezení zpracování údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 18 Obecného nařízení,
  • získat osobní údaje, které se Vás týkají, které zpracováváme automatizovaně pro plnění smlouvy uzavřené s Vámi, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, přičemž máte právo požadovat, aby správce předal tyto údaje jinému správci; a to za podmínek a s omezeními uvedenými v čl. 20 Obecného nařízení a
  • máte právo vznést námitku proti zpracování ve smyslu čl. 21 Obecného nařízení z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace.

Pokud obdržíme Vaši žádost, budeme Vás informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Naše společnost není v určitých případech stanovených Obecným nařízením povinna zcela nebo zčásti žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech můžeme (i) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo (ii) odmítnout žádosti vyhovět.

Pokud obdržíme výše uvedenou žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o totožnosti žadatele, můžeme jej požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení jeho totožnosti.

Dále máte právo obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo, máte-li za to, že osobní údaje nejsou zpracovávány v souladu s právními předpisy, a to v místě svého obvyklého bydliště, v místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení.  Pokud Vám vznikla v důsledku zpracování osobních údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.

Rovněž Vás informujeme, že naše společnost jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů jsou:
Jméno: Rita Novoseletska
Kontaktní adresa: Na Poříčí 1047/26, 110 00 Praha 1
E-mail: dpo@akdap.cz