GDPR

Informace o zpracování osobních údajů smluvních partnerů

Vážení partneři,

dovolte, abychom Vás v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „Obecné nařízení“) informovali, jak naše společnost  GENNET, s.r.o., se sídlem Praha 7, IČ: 27080234, zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 94758, jakožto správce osobních údajů (dále jen „správce“) zpracovává Vaše osobní údaje, tedy osobní údaje skutečných či potenciálních smluvních partnerů – fyzických osob, a o právech a povinnostech s tím spojených.

Za osobní údaje se považují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (také nazývané „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1. Rozsah a účely zpracování osobních údajů

Osobní údaje správce zpracovává v takovém rozsahu, v jakém mu byly subjektem údajů poskytnuty v souvislosti s uzavřením smlouvy se správcem. Správce zpracovává také osobní údaje, které mu subjektem údajů nebyly poskytnuty, ale které jsou veřejně přístupné, zejm. údaje získané z veřejných registrů. Osobní údaje správce zpracovává v souladu s platnými a obecně závaznými právními předpisy České republiky a k plnění jeho zákonných povinností.  

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány k následujícím účelům:

 • účel vyplývající z jednání o zvažovaném smluvním vztahu (za účelem uzavření smlouvy);
 • účel vyplývající z plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, zejm. k evidenci smluvních vztahů, pro kontrolu činnosti, pro statistické účely a jiné;
 • určení, výkon nebo obhajoba právních nároků;
 • účel IT bezpečnosti správce v případě informací získaných z elektronické komunikace se subjektem, např. IP adresa a jiné;
 • účel plnění zákonných povinností plynoucích správci z platných právních předpisů, zejm. předpisů upravujících vedení účetnictví a daní, předpisů o regulaci reklamy a jiných;
 • účel přímého marketingu, zejm. zasílání obchodních sdělení;
 • ochrana majetku společnosti a ochrana života, zdraví, majetku a osobních údajů pacientů, zaměstnanců a dalších osob pohybujících se v prostorách Správce a prevence nežádoucích činů a jevů prostřednictvím kamerových systémů; podrobné informace o zpracovávání informací prostřednictvím kamerových systémů naleznete v dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerových systémů“.  

2. Zdroje osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které získá:

 • v souvislosti s jednáním o zvažovaném smluvním vztahu (za účelem uzavření smlouvy);
 • v souvislosti s plněním podmínek plynoucích ze smlouvy;
 • přímo od subjektů údajů v souvislostí s vyřizováním stížností;
 • z evidencí;
 • údaje zjistitelné z kamerových záznamů, zejm. tedy zejm. pohlaví a podoba.

3. Kategorie osobních údajů a kategorie subjektu údajů

Předmětem zpracování jsou následující kategorie osobních údajů:

 • adresní a identifikační údaje, které slouží k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektů údajů, jako např. jméno, příjmení, datum narození, identifikační číslo a jiné;
 • kontaktní údaje jako kontaktní adresa, telefonní číslo, emailová adresa a jiné;
 • další údaje, jako např. bankovní spojení, údaje uvedené ve smlouvě, fakturované a hrazené (dlužné) částky, údaje o probíhajícím plnění smluvních závazků, komunikace mezi subjektem a správcem či jejich zaměstnanci.

Správce tímto uvědomuje subjekty údajů, že rodné číslo bude zpracováváno pouze, pokud ho subjekt správci sám dobrovolně sdělí, nebo vyžaduje-li to zákon. V případě, že subjekt dobrovolně poskytne správci údaj o svém rodném čísle, souhlasí v souladu s ust. § 13c odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, s tím, aby bylo správcem toto rodné číslo zpracováváno za účely uvedenými výše v tomto dokumentu. Takový souhlas může být v souladu s Obecným nařízením kdykoli subjektem odvolán, a to prostřednictvím emailové adresy: info@gennet.cz  nebo na telefonním čísle +420 226 226 205.

V souvislosti s komunikací se subjektem údajů si správce může ukládat také některé technické údaje, tedy čas provedené komunikace se subjektem a IP adresu, z níž bude zaslána.

U potenciálních smluvních partnerů může správce zpracovávat údaje získané z veřejných zdrojů (jako např. webové stránky či potenciálním smluvním partnerem zadaná inzerce), aby je pak mohla kontaktovat s nabídkou služeb. Takové základní údaje si správce může uložit do svého IT systému za účelem dalšího kontaktu.

Subjekty údajů, jejichž údaje správce osobních údajů zpracovává a kterým je určena tato informace jsou:

 • smluvní partner správce;
 • potenciální smluvní partner správce;

4. Způsob zpracování a ochrana osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány v plném souladu s platnými právními předpisy. Jejich zabezpečení a ochrana je zajištěna v souladu s těmito předpisy i v souladu s Obecným nařízením.

Ke zpracovávání dochází manuálním způsobem v listinné a elektronické podobě nebo automatizovaně prostřednictvím výpočetní techniky, a to za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem byla správcem přijata technická a organizační opatření, zejména taková, která zajišťují, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, neoprávněnému zpracování a k jiným zneužitím těchto osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů ochrany osobních údajů se týkajících.

Údaje o potenciálních, současných či minulých partnerech mohou být zpracovávány také pro účely tzv. přímého marketingu. Tím je typicky zasílání emailů či telefonický kontakt s obchodními sděleními. V souladu s ust. § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, tedy budou správcem subjektům údajů zasílána obchodní sdělení. Toto zasílání má subjekt kdykoli možnost odmítnout, a to prostřednictvím emailové adresy: info@gennet.cz nebo na telefonním čísle +420 226 226 205.

5. Doba zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou ke splnění daného účelu a v souladu se lhůtami uvedenými v příslušných obecně závazných právních předpisech České republiky, případně tak dlouho, jak je potřebuje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Kontaktní údaje subjektů pro účely zasílání obchodních sdělení budou zpracovávány po dobu, než subjekt vyjádří s takovým zasíláním nesouhlas. Poté bude správce zpracovávat jen základní údaje o tom, proč subjektu obchodní sdělení zasílal, a to po přiměřenou dobu pro účely prokázání oprávněnosti takového zasílání.

Při určení přiměřenosti doby zpracování osobních údajů bude dále vycházeno zejména z hlediska délky promlčecí doby, pravděpodobnosti vznesení právních nároků, pravděpodobnosti a významu hrozících rizik a dalších.

6. Aktualizace osobních údajů

Jednou z povinností správce je zpracovávat přesné údaje. Proto tímto správce zdvořile žádá všechny své smluvní partnery, aby v případě, že dojde na jejich straně k jakékoli změně správci poskytnutých či získaných osobních údajů, o takovéto změně správce informovali. Za tímto účelem je možné správce kontaktovat prostřednictvím emailové adresy: info@gennet.cz nebo na telefonním čísle +420 226 226 205.

7. Kategorie příjemců osobních údajů

Příjemci osobních údajů subjektů jsou:

 • pacienti;
 • veřejné instituce, zejm. zdravotní pojišťovny;
 • zpracovatelé na základě smlouvy se správcem v rozsahu údajů potřebných k účelu zpracování, např. dodavatelé externích služeb, zejm. programátorské či jiné podpůrné technické služby, osoby zajišťující ukládání či archivaci dat, dodavatelé IT systémů, provozovatelé serverů, které správce využívá a jiní;
 • v rozsahu nezbytně nutném právní, ekonomičtí a daňoví poradci a auditoři, a to za účelem poskytování poradenských služeb správci;
 • státní orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy.

8. Poučení o právech subjektu údajů

 Máte právo u naší společnosti jakožto správce osobních údajů:

 • požadovat přístup k osobním údajům, které správce zpracovává, čímž se rozumí právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 Obecného nařízení,
 • požadovat opravu osobních údajů, které jsou o Vás zpracovávány, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování máte v některých případech právo požadovat také doplnění neúplných osobních údajů,
 • požadovat výmaz osobních údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 17 Obecného nařízení,
 • požadovat omezení zpracování údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 18 Obecného nařízení,
 • získat osobní údaje, které se Vás týkají, které zpracováváme automatizovaně pro plnění smlouvy uzavřené s Vámi, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, přičemž máte právo požadovat, aby správce předal tyto údaje jinému správci; a to za podmínek a s omezeními uvedenými v čl. 20 Obecného nařízení a
 • máte právo vznést námitku proti zpracování ve smyslu čl. 21 Obecného nařízení z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace.

Pokud obdržíme Vaši žádost, budeme Vás informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Naše společnost není v určitých případech stanovených Obecným nařízením povinna zcela nebo zčásti žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech můžeme (i) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo (ii) odmítnout žádosti vyhovět.

Pokud obdržíme výše uvedenou žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o totožnosti žadatele, můžeme jej požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení jeho totožnosti.

Dále máte právo obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo, máte-li za to, že osobní údaje nejsou zpracovávány v souladu s právními předpisy, a to v místě svého obvyklého bydliště, v místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení.  Pokud Vám vznikla v důsledku zpracování osobních údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.

Rovněž Vás informujeme, že naše společnost jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů jsou:
Jméno: Rita Novoseletska
Kontaktní adresa: Na Poříčí 1047/26, 110 00 Praha 1
E-mail: dpo@akdap.cz