Politika kvality a etický kodex

Etický kodex

 „Při všech vyšetřeních musí mít laboratoře společnosti GENNET, s.r.o. na paměti, že blaho pacienta je na prvním místě“.

Prohlášení

Pacient má právo očekávat, že veškeré zprávy a záznamy týkající se vyšetření jsou považovány za důvěrné. Ochrana informací o pacientovi musí být zajištěna při všech způsobech získávání, shromažďování a uchovávání informací.

Pacient má právo na podrobné a srozumitelné vysvětlení od zaměstnanců odebírajících jeho vzorky a má právo znát jméno lékaře a dalších zdravotnických zaměstnanců, se kterými komunikuje.

Laboratoře jsou součástí soukromého zdravotnického zařízení a poskytují služby pro lékaře ambulancí genetického pracoviště a ostatní zdravotnická zařízení. Pracovníci laboratoří v rámci komplexní péče o pacienta spolupracují s ostatními odborníky jiných oborů, respektují jejich znalosti a zkušenosti.

Jsme si vědomi skutečnosti, že vztah mezi laboratoří a pacientem je komplikovaný vzhledem ke skutečnosti, že žadatelem o vyšetření je ošetřující lékař, a proto pracovníci při řešení problémů s podáváním informací o výsledcích vyšetření musí postupovat citlivě a vzít v úvahu „závažnost“ výsledků.

Veškerá jednání, žádosti a případné dotazy pacientů a lékařů, musí pracovníci laboratoře vést přátelsky a bez diskriminace, vytvářet vztahy vzájemné důvěry, nadřazovat zájmy pacientů nad  zájmy svými.

Pracovníci

Pracovníci společnosti jsou povinni dodržovat veškeré právní předpisy k výkonu své profese, Ustanovení o lidských právech a biomedicíně, Chartu práv pacientů a Etický kodex zdravotnického zaměstnance nelékařských oborů.

Pracovníci společnosti a laboratoře jsou povinni neustále udržovat svou odbornou úroveň v souladu s aktuálními poznatky vědy a v plném rozsahu své odborné kvalifikace.

Zaměstnanec má právo, aby v rámci uložených úkolů mu bylo umožněno svobodné rozvíjení jeho tvůrčích schopností a zvyšování kvalifikace.

V případě naléhavé potřeby může zaměstnanec po dobu nezbytně nutnou vykonávat i jiné činnosti potřebné k nezbytnému zajištění chodu pracoviště, a to vždy v souladu se Zákoníkem práce.

Naším hlavním úkolem je zajištění léčebné činnosti.

Vztahy podřízenosti a nadřízenosti, specifikované v Organizačním řádu a vymezené pro každého zaměstnance v jeho pracovní náplni, dodržují zásadu, že každý zaměstnanec má jen jednoho přímého nadřízeného.

Pracovníci mají právo na dodržování zásady rovných příležitostí a rovnosti v zacházení při výkonu povolání a při odborné přípravě včetně pracovních podmínek.