Toto jsou internetové stránky společnosti FutureLife a.s., se sídlem Na příkopě 859/22, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 02625067, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19615. Společnost FutureLife a.s. je členem koncernu SynBiol, a.s., řízeného společností SynBiol, a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 14900, IČ: 26014343, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14742.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zájemce souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů (dále jen „údaje“) a s jejich zařazením do databáze společnosti FutureLife a.s., se sídlem Na příkopě 859/22, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 02625067, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19615. Společnost FutureLife a.s. je členem koncernu SynBiol, a.s., řízeného společností SynBiol, a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 14900, IČ: 26014343, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14742 jakožto správce, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, tj. nabízení produktů a služeb, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to do odvolání souhlasu.

Zájemce bere na vědomí, že má práva zaručena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zejména ustanoveními § 9 písm. a), § 11, § 12 a § 21, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv se může obrátit na správce nebo i přímo na úřad pro ochranu osobních údajů.

Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení, věk, email. Osobní údaje jsou od zájemce získávány na základě aplikace / webového formuláře, prostřednictvím kterého je subjekt údajů sdělí správci. Osobní údaje zájemce budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi správce, popř. zpracovatelem, se kterým správce uzavře příslušnou smlouvu. Veškerá data jsou ukládána v digitální formě.

Požádá-li zájemce o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a případně i zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Každý zájemce, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zájemce nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Zájemce má dále právo se svými
oprávněnými žádostmi obracet na správce, a pokud jim správce nevyhoví, tak na úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však muže účastník soutěže obrátit i přímo.

Tento souhlas může zájemce kdykoliv písemně odvolat.
S odesláním dotazníku zájemce souhlasí se zveřejněním otázky a odpovědi.